Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü

Komisyon Kararları

BOLOGNA SÜRECİ BAĞLAMINDA İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ’NDE YAPILAN FAALİYETLER

Mayıs-2012

1- Üniversitemizde Bologna süreciyle ilgili uyum çalışmaları yeni başlamış olmakla beraber konu ciddiyetle ele alınmakta ve yürütülmektedir. Bu bağlamda bu güne kadar şu faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

a. Bologna eşgüdüm komitesi (BEK) üyeleri atanmıştır (Bkz Ek-1).

b. Bologna alt çalışma komitesi üyeleri atanmıştır (Bkz. Ek-2).

c. Bologna alt komitesi üç defa toplanıp bazı tavsiye kararları almıştır (Bkz. Ek-3).

d. Bologna eşgüdüm komitesi (BEK) 25.05.2012 tarihinde toplanarak alt komisyonun aldığı bu kararları onaylayarak uygulanmasına karar vermiştir.

e. Sürece ilişkin temel formlar üretilmiş olup fakülte, enstitü ve bölümlere dağıtılmıştır. (Bkz. Ek-4; Ek-5)

f. Sosyal Bilimler Enstitüsünde faaliyet halindeki programlar ve Edebiyat ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri’nde açılma aşamasındaki programlar, program yeterliliklerini belirleyerek ilgili ders bilgi formlarını doldurma işlemlerini tamamlamışlardır.

g. Prof. Dr. Osman Faruk Akyol, 30 Mayıs Çarşamba günü, Bologna süreci ve üniversitemizdeki uygulama yöntemleri hakkında bir bilgilendirme toplantısı yapmıştır.

2. Öğrenci bilgi sistemi satın alınmış olup, bu sistem Bologna ile uyumlu olacaktır. Böylece sistem otomasyon sayesinde hızlı ve güvenli şekilde işleyecektir.

3. Daha önce Bologna sürecinde örnek uygulamalar yapan Sakarya Üniversitesi 3 kez ziyaret edilerek, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar hakkında brifing alınmıştır. Buradan elde edilen bilgiler, üniversitemizde Bologna sürecinin dizaynında kullanılmıştır.

4. Üniversitemizde Bologna sürecinde yapılacak işlerle ilgili bir taslak program hazırlanmış olup yol haritamız ile bunların kabaca hangi tarihlerde yapılacağı belirlenmiştir.

5. Bologna sürecinde sürekli iyileştirmenin daha sonraki yıllarda da devam edecektir ve iç ve dış denetim, kalite çalışmaları, daha sonraki yıllarda planlanacaktır.


Üniversitemizde Bologna Süreci Takvimi

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

BOLOGNA SÜRECİ İŞ PLANI

HER AŞAMADA YAPILACAK İŞLER

ZAMAN

1. HAZIRLIK AŞAMASI

NİSAN 2012

2. EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRENME ÇIKTILARINA BAĞLI OLARAK DÜZENLENMESİ AŞAMASI  (şu anda sadece eğitime başlanacak bölümler için)

MAYIS-HAZİRAN 2012

İş Paketi 1

Paydaş Analizlerinin Yapılması

İş Paketi 2:

Eğitim Amaçlarının Belirlenmesi                                                           

İş Paketi 3:

Program Çıktılarının (Program Yeterliliklerinin) Belirlenmesi

İş Paketi 4:

Öğrenme Çıktılarının Belirlenmesi ve Öğrenme Çıktıları ile Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

Öğrenme çıktılarının hazırlanması ve ders-modül tasarımı

İş Paketi 5:

Öğrenci İş Yükünün ve AKTS Kredilerinin Belirlenmesi

İş Paketi 6:

Ders Öğretim Planlarının Hazırlanması

3. GÖZDEN GEÇİRME VE ONAY AŞAMASI

HAZİRAN 2012

4. PROGRAM KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN KURULMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞMENİN SAĞLANMASI AŞAMASI

EYLÜL-ARALIK 2012