Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü

Diploma Eki

Diploma Eki nedir?

Diploma Eki (DE), uluslararası saydamlığı pekiştirmek ve yeterliliklerin (diplomalar, dereceler, sertifikalar vs.) akademik ve mesleki açıdan tanınmasını sağlamak üzere yükseköğrenim diplomalarına iliştirilen bir dökümandır. Hiçbir değer yargısı, denklik ve tanıma ifadesi taşımaz. Diploma Ekinin iliştirildiği orjinal diplomada adı bulunan kişinin başarıyla tamamladığı çalışmaların yapısına, düzeyine, kapsamına ve statüsüne ilişkin bilgi sunmak üzere tasarlanmıştır. Yerel gereksinmelere uyarlanabilir bir yapıdadır.

Diploma Eki, ulusal kurumlar tarafından, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO çalışma grubu tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir.

Diploma Eki sekiz bölümden oluşur:

1. Diploma Ekine hak kazanmış olan kişinin kimliği

2. Diploma Ekini hak etme nedenini teşkil eden, kazanılmış yeti

3. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin düzeyi

4. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin içerik ve sonuçları

5. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin işlevi

6. Ek bilgiler

7. Diploma Ekinin resmî tasdiki

8. Ulusal yüksek öğrenim sistemi hakkında bilgi

Diploma Eki ne değildir?

1. Bir özgeçmiş (CV) değildir.

2. Transkript (not çizelgesi) veya diploma yerine geçmez.

3. Otomatik olarak akademik veya meslekî tanınmayı garantileyen bir belge değildir.

Diploma Ekinin öğrencilere sağladığı kazanımlar nelerdir?

1. Yurtdışında daha okunabilir ve mukayese edilebilir bir diploma

2. Öğrencinin akademik gelişimi ve öğrenim süresince edindiği yeterliliklerin tam bir tarifi

3. Öğrencinin başarı ve yetkinliklerinin tarafsız olarak tanımlanması

4. Geleceğe yönelik olarak yurtdışında iş ve eğitim olanaklarına daha rahat ulaşma olanağı

5. Artan iş bulma olanakları

Diploma Ekinin yükseköğretim kurumlarına sağladığı kazanımlar nelerdir?

1. Yeterlilklerin şeffaflığını artırarak akademik ve meslekî tanınmayı kolaylaştırır.

2. Ulusal ve kurumsal bağımsızlığı korurken aynı zamanda Avrupa çapında kabul gören ortak bir çerçeve sunar.

3. Sahip olunan yeterliliğe ilişkin farklı bir eğitim çerçevesinde de anlaşılabilir bir bilgiye dayalı yargı sunar.

4. Kurumun yurtdışında görünürlüğünü sağlar.

5. Kurumun mezunlarının ulusal ve uluslararası çerçevede istihdam edilebilirliklerini artırır.

6. Kurumların idarî birimlerine diplomaların içerik ve transfer edilebilirliğine ilişkin tekrar tekrar sorulan bir dizi soruya kendiliğinden cevap vererek zaman kazandırır.

Diploma Eki ne için gereklidir?

Tüm dünyada yeni yeterlilikler gelişmekte ve hızla değişen iktisadî, siyasal ve teknolojik gelişmeler karşısında ülkeler yeterlilik sistemleri ile eğitim yapılarını sürekli değiştirmektedir. Sayıları hızla artan hareket halindeki yurttaşlar, yeterliliklerinin âdil değerlendirmesini talep etmektedir. Bugün artık yeterliliklerin tanınmaması ya da eksik değerlendirilmesi küresel bir sorun haline gelmiştir. Orjinal belgeler tek başlarına yeterli bilgi sağlayamadıkları için daha detaylı açıklama sunmaksızın herhangi bir yeterliliğin düzey ve işlevini değerlendirmek son derece güç olmaktadır.

Diploma Eki hangi zorluklara cevaben üretilmiştir?

1. Yüksek öğretimde saydamlık sağlar.

2. Yeterliliklerdeki hızlı değişime yer verir.

3. Hareketliliği kolaylaştırır; yaşamboyu eğitimi ulaşılabilir kılar.

4. Yeterlilikler hakkında âdil ve güvenilir yargılar sunar.