Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü

Bologna Süreci Eylem Başlıkları

1. Kolay anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diploma ve/veya dereceleri oluşturmak (bu amaç doğrultusunda Diploma Eki uygulamasının geliştirilmesi),

2. Yükseköğretimde Lisans ve Yüksek Lisans olmak üzere iki aşamalı derece sistemine geçmek,

3. Avrupa Kredi Transfer Sistemini (European Credit Transfer System, ECTS) uygulamak,

4. Öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin hareketliliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak,

5. Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını oluşturmak ve yaygınlaştırmak,

6.Yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek,

7.Yaşam boyu öğrenimi teşvik etmek,

8.Öğrencilerin ve yükseköğretim kurumlarının sürece aktif katılımını sağlamak,

9.Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın cazip hale getirmek,

10. “Avrupa Araştırma Alanı (European Research Area, ERA) ile Avrupa Yükseköğretim Alanı (European Higher Education Area, EHEA) arasında bir sinerji kurmak ve Doktora çalışmaları.